King of Kings
Categorie lijst
King of Kings!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 
 
 

 

 

De Koning komt

 

 

De koning komt, dit is het uur.

Zijn ogen zijn, van brandend vuur.

 Hij is het einde het begin

Zijn naam is jezus

 

het levend woord vanuit zijn mond

beweegt de aarde schudt de grond

maar aan zijn stem herken ik hem

zijn naam is jezus


refrein:

voor hem zing ik mijn liefdeslied

tot de wereld hoort en ziet:

de koning komt,

de koning komt er aan

een hart vol zorgen uitgeblust

maakt hij nieuw en geeft hij rust

de koning komt

de koning komt er aan!!


zijn adem is de zoetste wijn

genade is bij hem te zijn

hij deelt zijn vreugde en zijn pijn

want zo is jezus

zijn handen zijn doorboord voor mij

de prijs betaald

de weg is vrij

hij kijkt niet om, het is voorbij

want zo is jezus


(refrein)


o, maak u zelf aan ons bekend

want u weet toch dat u welkom bent

voor zoveel trouw en liefde heer

haal ik al mijn muren neer


(refrein 2x)

 

Opwekking

Reacties

 

 

 

De Heer regeert

 

De Heer regeert             ( 3x )

Dat de aarde juicht         ( 3x )

Dat het volk zich verheugt.

Want Hij regeert


Het vuur dat voor Hem uitgaat

verteert zijn sterkste vijanden

De bergen zijn als was

bij't verschijnen van de Heer


De Heer regeert            ( 3x )

Dat de aarde juicht        ( 3x )

Dat het volk zich verheugt

Want Hij regeert


De hemel toont zijn heerlijkheid

De volken zien Zijn grootheid

want U, o Heer, bent verheven

Boven al wat leeft.


De Heer regeert             ( 3x )

Dat de aarde juicht         ( 3x )

Dat het volk zich verheugt.

Want Hij regeert

 

Opwekking

 

Reacties

 

 

 

Lof aan God

 

Lof aan God - Het Belang van Hem Prijzen Lof aan God is wat we in erkenning van God's excellente wezen aanbieden. Je mag misschien wel denken dat Hem prijzen hetzelfde is als "dank je wel" zeggen, maar er is een verschil. Het tonen van onze dankbaarheid beschrijft onze houding ten opzichte van wat God voor ons heeft gedaan, maar God wordt geprezen omdat God is wie Hij is. Psalm 18:3 zegt: "Ik riep den HEERE aan, die te prijzen is..." (Statenvertaling).
Alle gelovers worden geboden om God te vereren! Jesaja 43:21 legt feitelijk uit dat lof aan God een reden is dat we geschapen werden, "Dit is het volk dat ik mij gevormd heb, het zal mijn lof verkondigen." Hebreeën 13:15 bevestigt dit, "Laten we met Jezus’ tussenkomst een dankoffer brengen aan God: het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken."
Lof voor God ontstaat in een hart dat gevuld is met liefde ten opzichte van God. Deuteronomium 6:5 zegt, "Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten." Ben jij een Christen? Als dat zo is, dan weet je dat je van God houdt omdat Hij eerst van jou hield! Zonder God's liefde is elke verering die je Hem kan bieden leeg en betekenisloos. Liefde, die geboren is uit een relatie met God door Jezus Christus, is een essentieel onderdeel van je verering.
Lof aan God - Hoe God te Vereren Hoe kun jij lof brengen aan God? Wat kun jij doen om dit een integraal onderdeel van je leven te maken? Lof kan uitgedrukt worden in gezang, verzen, of in gebed en het moet continu gedaan worden! Psalm 34:2 draagt ons op, "De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. " Psalm 71:6 zegt, "Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de moederschoot was u het die mij droeg, u wil ik altijd loven."
Lof aan God wordt uiterlijk uitgedrukt in onze alledaagse handelingen, en innerlijk in onze gedachten. Onze lof is een handeling van Christelijke verering.
"Waar kan ik beginnen?" zou je misschien willen vragen. "Hoe begin ik met God te vereren?" Als lof brengen aan God nieuw voor jou is, probeer dan God te prijzen voor wie Hij voor jou persoonlijk is. Verkondig dat God's goedheid geen grenzen kent; deze is overvloedig en overstromend! Hier zijn enkele manieren waarop je kan beginnen:

 • Prijs God voor Zijn heiligheid, genade, en rechtvaardigheid (2 Kronieken 20:21, Psalm 99:3-4).

 • Prijs God voor Zijn gratie (Efeziërs 1:6).

 • Prijs God voor Zijn goedheid (Psalm 135:3).

 • Prijs God voor Zijn zachtaardigheid (Psalm 117).

 • Prijs God voor Zijn verlossing (Efeziërs 2:8-9)

Lof aan God kan ten alle tijden aan Hem worden aangeboden! Na verloop van tijd zal het zo normaal voor je zijn als ademen. Soms prijzen we God inwendig zoals in Psalm 9:3, "Ik wil vrolijk zijn, u toejuichen, uw naam bezingen, Allerhoogste". Op andere momenten hebben we de gelegenheid om in het openbaar glorie en eer aan God te geven. Psalm 22:23 zegt, "Ik zal uw naam bekendmaken, u loven in de kring van mijn volk." Zoek gelegenheden op waar je God kan prijzen!
Lof aan God - Wie Prijst God? Terwijl lof in het bijzonder door Zijn kinderen wordt aangeboden als een vrijwillige uitdrukking van hun dankbare harten, zal er een tijd komen waarin iedereen God zal prijzen! De Bijbel zegt dat de hele mensheid Hem zal prijzen wanneer Hij terugkeert en Hem als Heer zal erkennen. Hij is Koning over heel de aarde. Wanneer we Jezus Christus kennen als onze Heer en Verlosser, dan verlangen onze harten er naar om Zijn naam te prijzen. Filippenzen 2:9-11 vertelt ons dat Zijn naam Zijn wezen voorstelt en beschrijft wie Hij is, "Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader."
De Bijbel heeft ook het volgende vastgelegd:

 • De hele natuur prijst God (Psalm 148:7-10).

 • De zon, de maan en de sterren prijzen Hem (Psalm 19:1 en 148:3).

 • De engelen prijzen Hem (Psalm 148:2).

 • Zelfs de woede van de mens wordt door God gebruikt om Zichzelf te prijzen (Psalm 76:10).

 • Kinderen worden geleerd om God te prijzen (Psalm 78:4).

Lof aan God - Verkondig Jij je Lof aan Hem? Jouw verering van God wordt bewezen door je verlossing. 1 Petrus 2:9 zegt, "Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht."
Hoe prijs jij God vandaag? Ken jij Hem als je Heer en je Verlosser? Als dat niet zo is, waarom begin je daar dan niet mee? Leer meer over verlossing. Wanneer anderen naar je kijken, zien ze dan een weerspiegeling van God's lof? Psalm 113:3 stelt, "Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, zij geloofd de naam van de HEER."

http://www.allaboutprayer.org

Reacties

 

 

Aanbidding

 

Aanbidding - Geest en Waarheid Ware aanbidding is aanbidding met God als centrum. Mensen raken vaak verwikkeld in vragen als waar ze zouden moeten aanbidden, wat voor muziek ze in hun aanbidding zouden moeten zingen, en hoe hun aanbidding er voor andere mensen uit ziet. Als op deze dingen wordt scherpgesteld dan wordt het doel volledig gemist. Jezus vertelt ons dat ware aanbidders God in geest en in waarheid zullen aanbidden (Johannes 4:24). Dit betekent dat we vanuit een puur hart aanbidden!

Aanbidding - Het Hart van de Zaak Aanbidding kan bestaan uit gebed, het lezen van God's Woord met een open hart, zingen, het deelnemen in communie, en het dienen van anderen. Het is niet beperkt tot één bepaalde handeling, maar wordt correct uitgevoerd wanneer het hart en de houding van de persoon zich op de juiste plek bevinden.
Aanbidding en verheerlijking zijn voor God alleen gereserveerd. Alleen Hij is dit waardig; maar geen enkele van Zijn dienaren (Openbaring 19:10). We horen geen heiligen te aanbidden, of profeten, beelden, idolen, engelen of welke andere valse goden dan ook. We zouden niet moeten aanbidden in de verwachting hiervoor iets terug te krijgen, zoals een miraculeuze genezing. Aanbidding wordt voor God gedaan, en alleen voor God's plezier! Aanbidding kan bestaan uit het in het openbaar prijzen van God (Psalm 22:22, 35:18), in het verband van een congregatie, waar we door middel van muziek en prijzen onze bewondering en dankbaarheid aan Hem en wat Hij voor ons heeft gedaan kunnen verkondigen. Ware aanbidding wordt innerlijk gevoeld, en komt vervolgens door middel van onze acties naar buiten. Het klakkeloos uitvoeren van onze verplichtingen, "going through the motions" zoals dat zo mooi in het Engels wordt uitgedrukt, is onbehaaglijk voor God, en dit is dan ook volledig tevergeefs. Hij is in staat om door alle hypocrisie heen te kijken en Hij haat harteloze aanbidding (Amos 5:21-24). Een krachtig voorbeeld hiervan is het verhaal over Kaïn en Abel, de eerste zonen van Adam en Eva. Zij brachten allebei geschenken als offergaven naar de Heer, maar Hij was alleen tevreden over dat van Abel. Kaïn bracht zijn geschenk omdat hij zich daartoe verplicht voelde. Abel bracht door oprecht geloof en bewondering voor God de beste lammeren uit zijn kudde.

Aanbidding - Het Hart van David Wat aanbidding betreft was Koning David voor ons allemaal een fenomenaal voorbeeld. Hij had een puur en dankbaar hart tegenover God en hij aanbad Hem met heel zijn wezen. Veel van de Psalmen weerspiegelen David's hartstochtelijke hart voor aanbidding. "Het is goed de HEER te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw" (Psalm 92:2-3). "Ik roep: ‘Geloofd zij de HEER...’" (Psalm 18:3a). "Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden" (Psalm 145:3). David was een man naar God's eigen hart, omdat hij God daadwerkelijk in zijn hart verheerlijkte!

Aanbidding - Verheerlijk en Prijs God! Ware aanbidding kan niet beperkt worden tot het zingen in de kerk of het openlijk prijzen (hoewel beide dingen goed zijn en de Bijbel ons vertelt dat we deze zouden moeten doen), maar is de oprechte erkenning van God in ons hart en van al Zijn macht en glorie in de dingen die we doen. Om God oprecht te aanbidden moeten we Hem kennen en kunnen we niet onwetend zijn over Zijn goede en glorieuze aard (Handelingen 17:23). In een notedop: aanbidding is het verheerlijken en prijzen van God; het uiten van onze loyaliteit en bewondering voor onze Hemelse Vader!

http://www.allaboutgod.com

Reacties

 

 

 

God prijzen

 

God Prijzen - De Eerste Stap! Ben jij je ervan bewust dat het altijd het beste is om het prijzen van God de eerste stap te maken? Ben jij wel eens in een situatie geweest waarin jij je helemaal alleen voelde? Of heb je wel eens met een moeilijke situatie in je leven te maken gehad waarin je niet wist wat te doen, zoals het verliezen van je baan of het overlijden van iemand waar je veel van hield? Denk dan aan de goede tijden die je hebt gekend, zoals die keer dat je een salarisverhoging kreeg of goede resultaten op school behaalde. Wat doe je gewoonlijk op dergelijke moeilijke momenten? Als we God prijzen dan wordt elke omstandigheid in ons leven compleet, essentieel, voortreffelijk en de moeite waard.
Het woordenboek definieert prijzen als iemands lof zingen of bewondering uiten voor iemand. Het is een synoniem voor woorden als bewonderen, loven, eren en aanbidden. Een definitie van Christelijke lofprijzing is het vreugdevol danken en loven van God, de viering van Zijn goedheid en genade. Dit impliceert eenvoudigweg dat lofprijzing alleen aan God toekomt.

God Prijzen - Waarom?Waarom is het prijzen van God zo belangrijk? De redenen zijn ontelbaar. Op de eerste plaats verdient God het om geprezen te worden. Hij is onze lofprijzing waardig:

  • "Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, geducht is hij, meer dan alle goden" (Psalm 96:4).
 • "Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden" (Psalm 145:3).
 • "Geloofd zij de HEER, want ik ben van mijn vijanden verlost" (2 Samuël 22:4).
 • "U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is" (Openbaring 4:11).

Op de tweede plaats is het prijzen van God nuttig en voordelig voor ons. Door God te prijzen worden we herinnerd aan de grootsheid van God! Zijn macht en aanwezigheid in onze levens wordt in ons begrip versterkt. "Loof de HEER, want hij is goed, bezing zijn naam, zo lieflijk van klank" (Psalm 135:3).
Op de derde plaats ontlaadt lofprijzing kracht in geloof, wat er toe leidt dat God voor jou in actie komt. "Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken" (Psalm 8:). Het prijzen van God transformeert ook de geestelijke omgeving waar we ons in bevinden. 2 Kronieken 5:13-14 illustreert duidelijk de wijziging die plaatsvond toen de Levieten Hem eerden en dankten en de tempel gevuld werd met een wolk die de glorie van God uitdrukte. "Op dat moment moesten de blazers en zangers samen muziek ten gehore brengen ter ere van de HEER. Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven: ‘De HEER is goed, eeuwig duurt zijn trouw,’ vulde de tempel, het huis van de HEER, zich met een wolk. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de hele tempel."
Op de vierde plaats huist God in de atmosfeer van de lofprijzing. Psalm 22:3 zegt: "Doch Gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls" (Statenvertaling). Als we een duidelijke manifestatie van God's zegeningen en genade willen zien, dan hoeven we Hem alleen maar te prijzen, met heel ons hart, heel ons verstand en heel onze ziel.

 

God Prijzen - Wie en Wanneer? Wie hoort God te prijzen? "Alles wat adem heeft, loof de HEER"zegt Psalm 150:6.

  • "De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof" (Psalm 34:2).
 • "Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven" (Psalm 63:4-5).
 • "Zegen de HEER, u allen die de dienst van de HEER verricht en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht. Hef uw handen op naar het heiligdom en zegen de HEER" (Psalm 134:1-2).

We kunnen de ware vreugde en de voordelen van het prijzen van God niet binnentreden, tenzij we Jezus Christus als onze Heer en Verlosser hebben ontvangen. We zijn dan kinderen van God en Hij leeft dan in onze lichamen door middel van de Heilige Geest. Dit betekent dat God geprezen moet worden waar we ons ook bevinden. 1 Korintiërs 6:19-20 stelt: "Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam."

 

God Prijzen - Hoe God te Prijzen en te Aanbidden Hoe kunnen we God dan prijzen? Door liederen en hymnes te zingen, door te klappen, zelfs door uit vreugde te springen... de lijst van mogelijkheden is eindeloos. We kunnen God eren en prijzen door onze fysieke lichamen te gebruiken, of met onze harten en onze gedachten, of via de dingen die we doen. Er zijn vele manieren waarop we God kunnen prijzen! Het maakt niet uit hoe je God prijst en aanbidt, dit zou altijd moeten leiden tot een ontzag voor God's macht, liefde en genade voor ons allen!

http://www.allaboutgod.com

Reacties

 

 

Glorie aan God

 

Glorie aan God - Zijn Schepping en Daden Eer, lof, roem, eminentie - dit zijn allemaal woorden die een synoniem zijn voor glorie. Alle geschapen dingen zijn een manifestatie van het werk van Zijn handen en brengen daarom glorie aan God. In Genesis 1:31 lezen we: "God bekeek alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de zesde dag". Psalm 19:2 zegt: "De hemel ontvouwt de glorie van God; het uitspansel zegt: ‘Ik kom uit zijn handen'". God's werken zelf prijzen Hem en verheerlijken Hem.
Glorie aan God wordt door Zijn machtige daden tentoongespreid. Psalm 111:3, "Aan zijn daden, zijn glorie en pracht, en zijn weldadig werk komt geen einde". In Psalm 138:5 lezen we: "Zij moeten de wegen van de HEER bezingen, want de glorie van de HEER is groot".
Exodus 15:11 zegt: "Wie van de goden is als U, HEER? Wie is er als U, schrikwekkend en heilig, om roemvolle daden geducht, om wonder na wonder?" Niemand kan bereiken wat God kan bereiken. Hij staat boven en buiten ons begripsvermogen.

Glorie aan God - Leven en Dood van Jezus Christus Het doel van het leven van Jezus Christus was om glorie aan God te brengen. Na Zijn geboorte verkondigden de engelen de glorie van God: "Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden: ‘Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welgevallen heeft.’" (Lucas 2:13-14).
Het verheerlijken van God, de Vader, was de rol van Jezus op aarde. in Johannes 8:54 zei Jezus: "Als Ik mijzelf verheerlijk heeft dat niets te betekenen. Mijn heerlijkheid komt van de Vader. U noemt Hem 'Onze God'".
Hoe vreemd dit aanvankelijk ook mag klinken, de kruisiging van Jezus Christus is misschien wel de grootste uitdrukking van God's glorie. Johannes 3:16 zegt: "Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit". Jezus Christus bracht het ultieme offer, zodat de doelen van God zoals deze vanaf het begin waren vastgesteld zouden worden volbracht. Door dit te doen bevrijdde Hij ons van de slavernij van de zonde, zodat we een eeuwig leven met God in Zijn eeuwige Koninkrijk zouden kunnen genieten.
Glorie aan God wordt door Johannes uitgedrukt wanneer hij de eeuwige hemel beschrijft. Openbaring 21:23 zegt: "De stad heeft het licht van zon en maan niet nodig, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en haar lamp is het lam". Wat een wonderbaarlijke plaats zal de hemel zijn, verlicht door de glorie van God!

Glorie aan God - Nieuw Leven in Christus Gelovigen worden opgeroepen om glorie aan God te brengen. In 1 Korintiërs 10:31 spoort de Apostel Paulus ons aan: "Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God". Gelovigen worden opgeroepen om God te verheerlijken door wat we zeggen en doen. Dat betekent niet dat we ook maar iets kunnen toevoegen aan de glorie die God reeds heeft. Het betekent dat we de glorie van God door middel van onze woorden, leefstijl en gedrag aan de wereld openbaren. Het betekent ook dat we God prijzen en aanbidden.
Hoe kunnen gelovigen glorie aan God brengen en Hem prijzen? We kunnen ons in alle zaken aan God's wil overgeven en bereid zijn om voor Hem te lijden (Johannes 21:18-19). We moeten tevreden zijn met wat God ons gegeven heeft (Filippenzen 4:11) en ons geen zorgen maken, in de wetenschap dat God voor ons zal zorgen (Filippenzen 4:19). We kunnen voor onze kracht op God vertrouwen in plaats van op onszelf (Filippenzen 4:13). We kunnen anderen helpen en de eer hiervoor aan God geven door Hem met onze woorden te eren. We worden opgeroepen om onzelfzuchtig en bescheiden te zijn (Filippenzen 2:3-4). We tonen liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing in onze levens (Galaten 5:22-23). Geen enkele van deze dingen is gemakkelijk, noch zitten deze in onze natuur. Maar door ons geloof in Jezus Christus is de transformatie van onze levens mogelijk. Wanneer we ons aan Zijn wil overgeven, dan brengen we glorie aan God.
2 Korintiërs 3:18 zegt: "Het is ons, die met onverhuld gelaat de glorie van de Heer als in een spiegel aanschouwen, gegeven om herschapen te worden tot een steeds heerlijker gelijkenis met Hem, door de Geest van de Heer" .

Glorie aan God - Zichtbaar in Jouw Leven? Wat denken anderen wanneer ze naar jouw leven kijken? Is het waarschijnlijk dat ze God zullen verheerlijken door wat ze daarin zien? Dit is het hart van de zaak: behoort jouw hart aan Jezus Christus toe? Als jij die stap nog niet gezet hebt, als jij Hem nog in je hart moet uitnodigen, dan nodigen we je uit om dat nu te doen.
Erken daarna dat niets dat je hebt buiten de wil van God werkelijk van jou is. Al je talenten, je vermogens, zelfs je bezittingen zijn van jou omdat God deze in jouw leven heeft toegelaten. Wanneer je deze bestaansmiddelen voor ZIJN koninkrijk gebruikt, dan zal God alle glorie ontvangen... en dat is zoals het zou moeten zijn.

http://www.allaboutgod.com

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl